A le Varìse

Ai Baresi

Sèmbe nnande, sèmbe nnande,
Am’a corre da giagànde;
              (giagànde = gigante)
Mò facìmece a vedè
Ca non zìme cchiù quaquè.
           (quaquè = stupidi)
Ce ngi-ha dditte apprìme locche, (locche = sornione)
S’av’a folge iècchie e vvocche.   (folge = tappare)
U Piomònde ave fernùte              (Piomònde = Piemonte)
De mestràss’u cchiù sapùte;       (cchiù = più)

Se facèv’arresendì,
Ière sèmbe u mammamì.
             (mammamì = mammasantissima)
Ma mò n’àlda tèrra nove
Ièss’a ffà le facce-prove:
Iè la Vara desprezzàte
                (Vara desprezzàte = Bari disprezzata)
Ca và nnand’a la scernàte.
Mamma bbone, Mamma bbèdde,
De la Pùgghie reggenèdde!

Puèzze tanda mbresperà             (mbresperà = prosperare)
Fing’a ffatte meddià!                  (meddià = invidiare)
Crìssce sand’e benedètte,
Aneràte e cu respètte!
Crìssce sèmbe m-mènz’o mare,
Crìssce bbèdde, crìssce, Vare!
  (Vare = Bari)
Frate mì, acquacciànd’ànne!
Iòsce a VVare è ffèsta granne.

Rè Giacchìne, che salùte,        (Rè Giacchìne = Re Gioacchino Murat)
Fasce u sèggue ca ha menùte.  (Sègue = secolo)
Chèdda pète ch’ammenò,
Tanne tanne se scegghiò.
        (scegghiò = germogliò)
Av’assùte na Cetàte,               (Cetàte = Città)
La ngandèseme de le Fate!     (ngandèseme = incantesimo)
Frate mì, presciamanìnne,
Tammerrèdde e zzìnn’e zzìnne;
  (zinn’e zzinne = piatti musicali)

Cemenère a tottavì
Iìnd’a VVare stonn’assì.
La fatìche mà no mmanghe,
Nge vegghièsce nguèdde u ssanghe
   (vegghièsce = bollisce)
U chemmèrce mbresperèsce,
U cecàte sape lèsce.
Sò de sète le cammìse,
Stonn’a ccrèssce le terrìse,

Fèste, fèste, pecciuèdde!
Vara noste è seggnerèdde
Mò nom bborte cchiù velètte,
  (velètte = veli)
Nè vestìre e fazzeuètte,
Ma và totte mbarenàte,
           (mbarenàte = infarinata)
Che la vèst’arrecamàte.
Fèste, fèste, uaggnungìidde,
Viv’a VVare cu cappìidde!

Vara mè, te vògghie bbène!
Iè da iìnde ca me vène!
Sì la cèndre de stu core,
Sì la fète, sì u-anòre, 
               (anòre = onore)
Sì la forze, sì la rìse,
Tu sì tutt’a le Varìse!
Sò sepèrve, ca sò nnate
           (sepèrve = superba)
Da na Mamm’affertenàte;

Sule vògghie ca le fìgghie
Sonn’a strènge na famìgghie;
Tutte nzìime s’honn’amà.
Non z’avònn’a meddià.
Che la forze se và nnande:
Stame strìtte tutte quànde!
Vara mè, Tu fusce e ffusce,
De la Pùgghie sì la lusce;

Sì chembòrm’a la chemète,      (chemète = cometa)
Curre nnande che la fète!         (fète = fede)
De sbiandòre Tu nge iìgne,
De felguòre tu ngi-abbìgne!
    (felguòre = folgore)
E nnù tutte, appìirs’a TTè,
Frat’e ssore, am’a ghedè.
         (ghedè = godere)

Davide Lopez
(Libro: Canti Baresi, Gius. Laterza & Figli, Bari, 1915)