Pe…chendenuà a cambà

Pe chendenuà a cambà
Sta vita meserànde,
Na vold’a la semàne
Ne sciàm’acchià stu Sande!

U sciàm’acchià a BBare Vècchie!
E cu trìbbue iìnd’o core     (trìbbue = tribolo, afflitto)
Trasìme iìnd’a la case
Du Sande Pretettòre!

A Iìdde, sciàm’a ddìsce
Le pèn’e le stertùre
C’accìdene la vite
De tande criatùre!

E ssotte o mande Su,
Cu core trevegghiàte
Cercàme nu perdòne
Pe ttutte le peccàte!

Abbàssce a la navàte
De chèdda Crìpta sande,
Da m-mènz’a le chelònne
Alzàme n-gìile u cande!

Nu cande d’Allelùie
Pe ffà arrevàngi-arrète
A SSanda Necòle nèste
La vosce de la Fète!

U sciàm’a venerà,
Percè do Sande nèste
Avìm’avè la chiàte         (la chiàte = la quiete)
Pe ttotte le tembbèste!

E ddope, c’appecciàme
Pe Iìdde na cannèle,
Nù, nge sendìm’angòre
Le fiùre m-bbacce o stèle!

Ca dope avè pregàte
NNanz’a la Sanda Manne,
Se n’èssene chendìinde
Da chèdda chièsia granne!

…Chendìinde! Sì! Percè,
Te sìinde chestedìte,           (chestedìte = custodito)
Pe chendenuà a cambà…
Le dì…de chèssa vite!

Marcello Catinella
(Poesia inedita, gentilmente concessa dall’autore, 1996)